ချစ်သူတို့လျှောက်သောလမ်း တေးရေး … ကိုလေးလွင် သံစဉ် … ချိုတေးဆက် ကိုအောင်ကိုး တေးဆို … မင်းသားလေး၊ ထွန်းပပအောင်

Saturday, November 18, 2023