လူ့အခွင့်အရေးနေ့ ဂုဏ်ပြုတေး ...တေးရေး - သော်တာ တေးဆို - ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်းများ

Sunday, December 10, 2023