နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ် ) ပုဒ်မ ၂၀ (ဃ)တွင် နိုင်ငံသားတိုင်း စစ်မှုတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တပ်မတော်သည် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးမှာ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးပါဝင်ရေးအတွက် စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။

Saturday, March 02, 2024