အမျိုးသား အစားအသောက်ဥပဒေပါ ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်များအတွက် ထောင်ဒဏ်နှင့် ငွေဒဏ် တိုးမြှင့်ပြင်ဆင်

Thursday, April 04, 2024