နိုင်ငံခြားသုံးငွေလုပ်ငန်း တရားဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်မရှိဘဲ နိုင်ငံခြားငွေများအား Facebook Page များနှင့် အင်တာနက်စာမျက်နှာများမှ ရောင်းချခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း ဆောင်ရွက်သူများအား ထပ်မံအရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း

Monday, May 27, 2024