ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးသာဌေး တရားမအထူးအယူခံမှု (၁၀) မှု စီရင်ချက်ချမှတ်၊ ရာဇဝတ်အထူးအယူခံမှု (၁) မှုနှင့် တရားမအထူးအယူခံမှု (၆) မှု တို့ကိုရုံးထိုင်ကြားနာ

Monday, June 10, 2024