ကရင်တိုင်းရင်းသား ရိုးရာအက (စည်းလုံးညီညွတ်မှုသည်အောင်မြင်မှုဆီသို့)