မြန်မာအမျိုးသမီးများအပေါ် ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုလိုဖြစ်နေသည့် အရာများနှင့်ပတ်သက်ပြီး စကားသံစုစည်းတင်ဆက်မှု