ပြည်ထောင်စုနေ့နှင့် ပြည်သူ့စကားသံ

ပြည်ထောင်စုနေ့နှင့် ပြည်သူ့စကားသံ

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗

 

ဒီဒေါင်ချစ်စုလွင် (နမ့်ဆန်မြို့)

ဦးချစ်လွင် (နမ့်ဆန်မြို့)

နန်းစံလိုင်း (တောင်ကြီးမြို့)