ပြည်ထောင်စုနေ့နှင့် ပြည်သူ့စကားသံ “ဦးသန်းလင်းလင်း(မယ်စဲ့မဲဆန္ဒနယ်) ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်”