ဆေးဖက်ဝင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ကျန်းမာရေး “ဆေးဖက်ဝင်အပင်များစုံလင်စွာ ပရဆေးဥယျာဉ်မှာ”