"ရောင်ဝါနေသို့ ထွန်းစေရာ"

"ရောင်ဝါနေသို့ ထွန်းစေရာ"

တေးရေး - ဂီတစာဆိုမလှိုင်သန်းထွန်း

တေးဆို - ဒါလီလင်း