မြန်မာ့အသိုက်အဝန်းထဲမှ အမျိုးသမီးများ “ COVID-19 ကြောင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေရအောင် အပြောင်းအလဲလုပ်ခဲ့ကြရသည့် အိမ်ရှင်မများအကြောင်း”