မြန်မာ့အသိုက်အဝန်းထဲမှ အမျိုးသမီးများ “ ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာနှင့် Gender အပေါ်သဘောထားအမြင်များ”