မြန်မာ့အသိုက်အဝန်းထဲမှ အမျိုးသမီးများ “ COVID-19 ကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရသည့် အမျိုးသမီးလုပ်သားတစ်ချို့၏ အခြေအနေ”

Monday, June 01, 2020