မြန်မာ့အသိုက်အဝန်းထဲမှအမျိုးသမီးများ “ အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း ”