ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆက်နွယ်နေသည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများ