“ ပြည်သူ့ဆန္ဒနှင့်အညီ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဆီသို့” (ရွေးကောက်ပွဲဟူသည်)