ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်း သိကောင်းစရာ “ရွေးကောက်ပွဲတစ်ရပ်နှင့် အမျိုးသမီးကဏ္ဍ”