ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရာပြည့်ဂုဏ်ပြုအစီအစဉ် "ရာပြည့်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်"