ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့် ဂုဏ်ပြုအစီအစဉ် "ကမ်းလင့်ကြိုဆို ရာပြည့်တက္ကသိုလ်"