ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းသိကောင်းစရာ "မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် မဲဆန္ဒရှင်တို့အခွင့်အရေး"