သစ်အယ်သီးနှင့် မက်မန်းသီးစိုက်ပျိုးထွက်ရှိရာ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်မှာ