မွေးမြူရေးရာအဖြာဖြာ “ကကတစ်ငါးမွေးမြူရေး (မြိတ်မြို့နယ်)”