ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းသိကောင်းစရာ "ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာဟူသည်....."