အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည့် သမိုင်းဝင် ရွေးကောက်ပွဲကြီးနှင့် MRTV