ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့် ဂုဏ်ပြုအစီအစဉ် "ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှစ်(၁၀၀)ပြည့် ရာပြည့် သဘင်အထိမ်းအမှတ် ဆွေးနွေးခန်း"