ရာဇဝင်ထဲက သမိုင်းအနုပညာ (သတ္တဌာနနှင့်တည် ရတနာပုံနေပြည်)