ရှမ်းဘာသာ အစီအစဉ် “ကလေးငယ်များကိုဖြည့်စွက်စာကျွေးခြင်း”