ကရင်တိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ ချစ်စရာ့ရိုးရာအိမ်ကလေးများ