တိုင်းရင်းသားရိုးရာအစားအစာချက်ပြုတ်နည်းများ “သဘာဝနှင့် အာဟာရ အမဲအူထန်းနှစ်ချက်”