ကိုးကန့်ဘာသာ “ပုံပြင်အစီအစဉ်” တန်ဖိုးရှိသော အခမဲ့လက်ဆောင်