(အနောက်ပိုးကရင်အစီအစဉ်) “ဇာတ်လမ်း” နောက်ဆုံးရလိုက်သောနောင်တ