(အနောက်ပိုးကရင်အစီအစဉ်) “ပုံပြင်” လူမိုက်ကိုမပေါင်းသင်းမဆည်းကပ်ရခြင်း