(အနောက်ပိုးကရင်အစီအစဉ်) “သုတ” ကျောက်မီးသွေးအကြောင်း သိကောင်းစရာ