စကောကရင်အစီအစဉ် " ဇာတ်လမ်း " ထိုကီဘောနှင့်နော်သိုးမော ဇနီးမောင်နှံ