(ဓနုအစီအစဉ်) “ အစားအစာ” ကြက်သားကို ကိုလာနှင့်ချက်နည်း