(ဂေခိုအစီအစဉ်) “စိုက်ပျိုးရေး” ရွှေဖရုံစိုက်ပျိုးနည်း