ချင်း (ချိုး) အစီအစဉ် "အစားအစာ" ပဲပလာတာပြုလုပ်နည်း