ချင်း(ချိုး)အစီအစဉ် " ဇာတ်လမ်း " ဇာတိချက်ကြွေ သွေးချင်းဌာနေ