(ချင်း(ချိုး)အစီအစဉ်) “သုတ” ပဒဲကော၏ ကောင်းကျိုးများ