(ကိုးကန့် အစီအစဉ်) “သုတ” ပျားရည်အကြောင်းသိကောင်းစရာ