(ကချင်အစီအစဉ်) “ပုံပြင်” အမြော်အမြင်ကြီးမားသည့် ယာသမားကြီး