(ကယားအစီအစဉ်) “ဇာတ်လမ်း” ညီညွှတ်ခြင်းရဲ့အားမာန်သစ်