မွန်အစီအစဉ် "အစားအစာ" ငါးသလောက်ဥကြော်၊ ကျောက်ဖရုံသီးဟင်းချို