(ပအိုဝ်းအစီအစဉ်) “ဇာတ်လမ်း” ပန်းလေးတစ်ပွင့်ရဲ့ အနာဂတ်ခရီး