(ရှမ်းအစီအစဉ်) “အစားအစာ” တို့ဖူးဖြူချဉ်စပ်ချက်နည်း