ရှမ်းအစီအစဉ် " ဇာတ်လမ်း " ရင်သွေးငယ်များ အစဉ်အလေးထား