သမိုင်းရောင်မညှိုးတဲ့ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးမှ သီတဂူ (သီတဂူ အာယုဒါနဆေးရုံတော် (စစ်ကိုင်း))

Wednesday, May 03, 2023