အခြေခံပညာအလယ်တန်းအဆင့်မှသည် အင်ဂျင်နီယာနှင့် နည်းပညာရှင်များအဖြစ်သို့ လေ့လာသင်ယူနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများ

Friday, June 02, 2023